Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden De Nieuwe Aarde-frequenties (DNA-frequenties) & Hanneke Hoppenbrouwer Coaching & Counseling (HH C&C)

Artikel 1: voorwaarden toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten gelieerd en gerelateerd aan het aanbod van Hanneke Hoppenbrouwer, Coaching & Counseling en/of De Nieuwe Aarde-frequenties, hierna genoemd H.H. C&C en/of DNA-frequenties, en haar opdrachtgevers voor het geven van advies en/of over de uitvoer van trainingen, workshops, opleidingen, coaching gesprekken of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei.

1.2 In de hierop volgende tekst draagt de naam “H.H. C&C” de volgende betekenis: “H.H. C&C en de voor de uitvoer van overeengekomen opdrachten door deze organisatie ingeschakelde derden”.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer H.H. C&C deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 2: offertes en overeenkomsten

2.1 Alle door H.H. C&C gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. H.H. C&C is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan H.H. C&C is bevestigd en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

2.2 Prijzen in offertes zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

2.3 Naast de voorwaarde in artikel 2.1, is er sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan H.H. C&C een schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van advies en/of het opleiden, trainen of coachen van één of meer deelnemers. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijfformulier ofwel een intake-vragenlijst of een aanmeldingsformulier van H.H. C&C. Het is ook mogelijk dat H.H. C&C in overleg met de opdrachtgever een brief of e-mail stuurt om een mondelinge opdracht te bevestigen.

2.4 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door H.H. C&C een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van H.H. C&C op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen H.H. C&C de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

2.5 Als H.H. C&C de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. H.H. C&C aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde. 

Artikel 3: rechten en plichten

3.1 Bij elke overeenkomst tussen H.H. C&C en haar opdrachtgever verplicht H.H. C&C zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van H.H. C&C kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.

3.2 Met elke overeenkomst tussen H.H. C&C en haar opdrachtgever accepteert H.H. C&C een inspanningsverplichting en een resultaatverplichting zoals gesteld in het gezamenlijk overeengekomen projectplan en/of voorstel. Het spreekt daarbij voor zich dat H.H. C&C zich als leverancier tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.

3.3 H.H. C&C heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met H.H. C&C gesloten overeenkomst. H.H. C&C verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

3.4 Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

3.5 Als H.H. C&C voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is H.H. C&C van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.

3.6  Als de met H.H. C&C gesloten overeenkomst betrekking heeft op het herhaaldelijk leveren van eenzelfde prestatie bij de opdrachtgever, is de met H.H. C&C gesloten overeenkomst van kracht voor de duur van één jaar, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Zo’n overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging wederzijds niet tot een schadevergoeding verplicht zijn.

Artikel 4: doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)

4.1 Trainingen, workshops, opleidingen of andere activiteiten die de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden van mensen tot doel hebben, gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn, zoals overeengekomen met de opdrachtgever.

Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt H.H. C&C mogelijke alternatieven met de opdrachtgever of deelnemer.

4.2 H.H. C&C plaatst deelnemers in een bepaalde training, workshop, opleiding of andere karakteristieke activiteit van H.H. C&C in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden.

4.3 Op sommige van onze programma’s zijn toelatingseisen van toepassing. In zulke gevallen is toelating tot deze programma’s afhankelijk van een schriftelijke of mondelinge toetsing van het niveau van de deelnemer(s). 

4.4 Een deelnemer kan zich in overleg met H.H. C&C en de organisatie waar deze persoon toe behoort laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van de eerste trainingsdag schriftelijk aan H.H. C&C is doorgegeven. Voor vervanging berekent H.H. C&C een bedrag van € 50,= aan administratiekosten door aan de opdrachtgever. Als het gaat om een programma waarop toelatingseisen van toepassing zijn, vervalt de mogelijkheid tot vervanging, tenzij tijdige toetsing organisatorisch haalbaar is.

De kosten voor de toetsing van de vervanger worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 5: verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van programma’s


5.1 Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst met H.H. C&C kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

5.2 Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een programma op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen H.H. C&C en haar opdrachtgever onverkort van kracht.

5.3 In het geval van lopende of open programma’s is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

5.4 Voor verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang berekent H.H. C&C een bedrag van 75% van het de overeengekomen kosten aan de opdrachtgever door. De overige kosten komen met de verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang te vervallen.

5.5 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten aan H.H. C&C te vergoeden.

5.6 Bij verplaatsing binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht om 50% van de overeengekomen kosten aan H.H. C&C te vergoeden voor de oorspronkelijk besproken data.

Artikel 6: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van maatwerk

6.1 In het geval van trainingen die H.H. C&C voor de opdrachtgever op maat heeft gemaakt is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

6.2 Als de opdrachtgever binnen acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door H.H. C&C op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleiding verplaatst, annuleert, ontbindt of opzegt, brengt H.H. C&C naast een bedrag van € 250,= administratiekosten, de door H.H. C&C gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever.

6.3 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan H.H. C&C te vergoeden.

Artikel 7: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van coaching en andere begeleidingstrajecten en operationele ondersteuning

7.1 Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van coaching en/of andere begeleidingstrajecten en/of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.
7.2 De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van H.H. C&C. 

Artikel 7a: losse consulten, sessies, trajecten en nazorg

7a.1Uurtarief particulieren = €69 inclusief BTW. Uurtarief bedrijven = €96 exclusief BTW of anders overeengekomen n.a.v. maatwerk.

7.a2 Een traject aangaan/starten, betekent een gezamenlijke afspraak om minimaal drie en maximaal negen keer langs te komen voor een consult of sessie, of meer indien gewenst.

Het kan ook zijn dat een cliënt een X aantal uur vooruit boekt, wat wordt verdeeld over een X aantal consulten. Een traject wordt in één keer betaald met 5% administratiekorting op het totaalbedrag.

7.a.3 De duur van een traject is afhankelijk van het aantal uren en/of het aantal overeengekomen consulten. Dat betekent dat bij het boeken van bijvoorbeeld drie consulten binnen een traject, deze sessies doorgaans plaatsvinden binnen drie maanden. We gaan uit van een frequentie van één keer per maand, mits anders overeengekomen. Binnen het traject is nazorg, dus een wekelijks contactmoment n.a.v.  dagboekjes of bellen en mailen, inbegrepen.

Is het laatste consult of sessie geweest van een traject, dan is er nog één contact moment om te kijken hoe het gaat. Daarna is het traject beëindigd. 

7.a.4 Een traject kan niet oneindig duren en heeft een geschatte einddatum. Meerdere maanden tussen de afspraken, waardoor er langdurig nazorg geleverd wordt terwijl de cliënt thuisblijft, is niet het streven. Is dat wel nodig of wordt dat fijn geacht om wat voor reden dan ook (waar iemand woont en voor reistijd men heeft kan meespelen bijvoorbeeld), dan wordt er in overleg met de cliënt bepaald dat er een vergoeding tegenover de wekelijkse nazorg staat.

7.a.5 Wil een cliënt in dit laatste geval inderdaad contact blijven houden, op afstand zonder langs te komen in de praktijk als dit maandelijks niet lukt, omdat hij/zij/men graag dagboekjes wil opsturen, of door te bellen en te mailen tussendoor over persoonlijke problematiek, dan rekenen we voor dat contactmoment €33 inclusief BTW voor particulieren.

Voor bedrijven gelden er andere, gezamenlijk overeengekomen, tarieven.

7.a.6 Boeken van een eenmalig consult

Boekt een cliënt een enkel consult zonder traject, wat gebruikelijk is bij het boeken van een DNA-frequenties consult of tarot consult, of wanneer bijsturen vereist is omdat een client een celzouten traject heeft gevolgd op een eerder tijdstip en daar nog hulp in behoeft, dan is er een ongeveer week na dat consult en eenmalig, een contactmoment om te kijken hoe het gaat en om bij te sturen. Indien nodig en gewenst.  

7.a.7 Nazorg bij het boeken van een eenmalig consult 

Wil een cliënt contact blijven houden na een eenmalig consult en na de bijbehorende eenmalige opvolging, maar geen traject boeken, dan wordt het als volgt:

Contact op afstand zonder langs te komen in de praktijk door het sturen van dagboekjes, of door te bellen en mailen tussendoor met of over persoonlijke problematiek kost €33 per keer.

De client beslist zelf, of, en wanneer dit of deze contactmomenten plaatsvinden. 

Dat hoeft dus niet wekelijks geboekt te worden. Ook hoeft de client pas bij het boeken van zo'n contactmoment de dagboeken op te sturen, voordat er persoonlijk contact komt.

Blijkt uit de vraagstelling en de dagboeken dat er meer aan de hand is als waar een client in eerste instantie eenmalig voor is langsgekomen, en is er zodoende langer tijd nodig om de problematiek uiteen te zetten, dan adviseren we om alsnog een consult te boeken in de praktijk.

7.a.8. Uitzonderingen
Deze tussentijdse optie voor meer nazorg kan niet geboekt worden als er te lang tussen het eenmalige consult en het bijbehorende nazorgmoment heeft gezeten. 

De extra nazorg moet binnen 6 weken na het laatste contactmoment/nazorgmoment, worden aangevraagd. Anders mag de cliënt terugkomen voor een regulier consult in de praktijk.

7.a.9. Facturatie consulten n.a.v. praktijkbezoek, locatie en tijdsduur
Locatie: een consult vindt bij voorkeur plaats tijdens kantooruren in mijn praktijkruimte aan de Braamsluiper 5 in Olst, maar in overleg zijn er alternatieve locaties (zoals online gesprekken met beeld) en/of tijdstippen mogelijk zoals avonduren of in het weekend.

7.a.10 Investering traject: gedurende het traject geldt een uurtarief van € 69,- inclusief btw.

Dit bedrag betaal je sowieso voor het eerste uur, ook als een consult korter duurt dan 60 minuten. Na het eerste uur reken ik per half uur, ook als een half uur 20 minuten duurt.

De voorbereiding en uitwerking van de sessies zijn inbegrepen in het tarief. Een cliënt kan een half uur binnen zijn of maar een kwartier, een sessie voorbereiden en afronden neemt net zoveel tijd in beslag. Vandaar dat het bedrag voor het eerste uur, of een gedeelte daarvan, vast staat.

7.a.11. Contact tussendoor: tussen de afspraken door houden we contact via beeldbellen, Whatsapp of e-mail. Soms is het fijn om even te spreken met elkaar en te kijken; voelt het nog oké allemaal. Deze contactmomenten  plannen we van te voren in. Deze gesprekken zijn inbegrepen mits het binnen een kwartier blijft, wat meestal het geval is. Daarna reken ik per half uur en stuur ik een tikkie na afloop. Wanneer ik het vermoeden krijg dat er meer nodig is dan een kort contact moment, dan laat ik dat meteen weten. 

7.a.12. Facturatie en korting

Normaliter wordt er gefactureerd per overeengekomen traject in het geheel. Dit gebeurt na de eerste afspraak wanneer we bepalen hoe lang het traject in beslag neemt. Indien dit bezwaarlijk is, kunnen we er gezamenlijk voor kiezen om achteraf te factureren, per losse afspraak, op basis van bovenstaande tarieven. Bij het ineens betalen van het traject krijgt een client 5% korting op de totaalprijs. Kiest men voor het betalen per afspraak, dan dient het  eerste consult altijd ter plekke of meteen na een online sessie, te worden voldaan via een tikkie of door te pinnen bij mij in de praktijk. In ieder geval krijg je altijd een factuur toegezonden. Facturen dienen binnen twee weken te worden voldaan.

Artikel 8: overmacht
8.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.
8.2 Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
8.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

Artikel 9: honorarium & betalingsvoorwaarden


9.1 Het honorarium van H.H. C&C bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door H.H. C&C, gewerkte tijdseenheid. 

9.2 Alle door H.H. C&C opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

9.3 Alle door H.H. C&C opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden. 

9.4 Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

9.5 Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan H.H. C&C in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.

9.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen.

9.7 Indien op verzoek van de opdrachtgever door H.H. C&C zo nodig specialistische werkzaamheden in onder-aanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen.

9.8 Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens H.H. C&C hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve

van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

Artikel 10: intellectuele eigendom en auteursrechten

10.1 De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door H.H. C&C aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.

10.2 Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van door H.H. C&C aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft H.H. C&C voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 11: aansprakelijkheid

11.1 H.H. C&C is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van H.H. C&C en haar medewerkers.

11.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan H.H. C&C in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die H.H. C&C bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule.

11.3 Wanneer H.H. C&C is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.

11.4 De totale vergoeding van H.H. C&C aan haar opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan € 10.000,=.

11.5 Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die H.H. C&C uitvoert bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.

Artikel 12: geheimhouding van vertrouwelijke informatie

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2 Als H.H. C&C op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als H.H. C&C zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is H.H. C&C niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 13: persoonsgegevens
13.1 Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de opdrachtgever H.H. C&C bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. H.H. C&C beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

Artikel 14: webwinkel aankoop en retour beleid
14.1 Via www.dnafrequenties.com/webwinkel is het mogelijk om verschillende uitingen van DNA-frequenties aan te schaffen.

14.2 Alle vloeistof-gerelateerde producten mogen alleen geruild worden wanneer het sluitzegel intact is.

14.2 Onze algemene voorwaarden specifiek voor de webwinkel volgen hierna.

Algemene voorwaarden DNA-frequenties webwinkel

www.dnafrequenties.com/winkel

Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden tussen De Nieuwe Aarde-frequenties en haar cliënten, ongeacht het gebruikte communicatiemiddel.

Door het doen van een bestelling geeft u als cliënt te kennen dat u akkoord bent met de leverings- en betalingsvoorwaarden. De Nieuwe Aarde-frequenties heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor eventuele gevolgen voortkomend uit tekstuele fouten kan De Nieuwe Aarde-frequenties geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Niets van de website van De Nieuwe Aarde-frequenties mag zomaar door derden zonder toestemming van De Nieuwe Aarde-frequenties gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan:

De Nieuwe Aarde-frequenties
Braamsluiper 5
8121 JN Olst
KvK-nummer: 34379209
BTW nummer: NL002022668B51

Het (beeld)materiaal op de website van De Nieuwe Aarde-frequenties is auteursrechtelijk beschermd. Zonder vooraf gegeven, schriftelijke, toestemming van De Nieuwe Aarde-frequenties is het niet toegestaan om (beeld)materiaal en teksten te kopiëren, verplaatsen of bewaren.

Aanbod van goederen en diensten
De Nieuwe Aarde-frequenties probeert haar aanbod zo duidelijk en waarheidsgetrouw af te beelden en zo volledig mogelijk informatie te geven, zodat een cliënt duidelijk ziet en leest wat de rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit gaat over prijzen, het herroepingsrecht, betalingswijzen, de minimumduur van een overeenkomst op afstand, verzendkosten en overige condities.

Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, door middel van tijdelijk geldende kortingscodes of door het uitbrengen van limited edition producten (een product waarvan er weinig exemplaren gemaakt zijn), dan wordt deze beperking duidelijk vermeldt.

Kortingscodes zijn niet met terugwerkende kracht geldig, op reeds gedane bestellingen of anders, en hier kan dan ook geen aanspraak op worden gemaakt achteraf.

De Nieuwe Aarde-frequenties staat garant voor haar producten, die voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

Veiligheid & Privacy
De Nieuwe Aarde-frequenties heeft passende maatregelen getroffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonsgegevens (personalia) en betalingen. De Nieuwe Aarde-frequenties bewaart geen creditcard en betaalgegevens. Zulke gegevens worden rechtstreeks doorgegeven aan het Mollie betaalplatform via een veilige verbinding.

Cliënten hebben recht op inzage in hun gegevens. Deze gegevens worden behandeld volgens de richtlijnen van de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat de verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn gedeeld of kenbaar zijn gemaakt. Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt.

Overeenkomst
De Nieuwe Aarde-frequenties kan zich informeren, binnen de wettelijke kaders, of de cliënt aan betalingsverplichtingen kan voldoen, of dat er andere factoren van belang zijn voor het verantwoord aangaan van een overeenkomst, al dan niet op afstand. De Nieuwe Aarde-frequenties behoudt zich het recht voor om een bestelling of aanvraag te weigeren.
Weigering op grond van adres of woonplaats, of omdat de cliënt behoort tot een bepaalde groepering of op grond van etniciteit, is niet toegestaan. De Nieuwe Aarde-frequenties zal, bij uitvoering van de overeenkomst, aan de cliënt de volgende informatie verstrekken:

  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de cliënt van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
  • het geografische adres van de vestiging van het bedrijf waar de cliënt met klachten terecht kan;
  • de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.

Geschillen
Op geschillen aangaande een overeenkomst tussen De Nieuwe Aarde-frequenties en de cliënt waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Prijzen
De prijzen zijn inclusief btw en exclusief kosten, tenzij anders is overeengekomen tussen beide partijen of anders vermeldt.
Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen zonder vermelding gewijzigd worden tot aan het moment van de overeenkomst.
Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:

  • de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of;
  • de cliënt de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


Bestellingen en levertijden
Producten worden uitsluitend geleverd na het doen van een bestelling, tenzij tussen
De Nieuwe Aarde-frequenties en de cliënt anders overeen is gekomen.
Als plaats van levering geldt het woonadres van de cliënt dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen. U ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail.

De Nieuwe Aarde-frequenties zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, over het algemeen binnen 2-4 werkdagen,  maar in ieder geval binnen 14 dagen uitvoeren.
Mocht bezorging vertraging ondervinden, of wanneer een bestelling niet of deels kan worden uitgevoerd, ontvangt de cliënt hiervan, zo spoedig mogelijk bericht.
Een cliënt heeft het recht om een bestelling kosteloos te annuleren.

Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal De Nieuwe Aarde-frequenties zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen of zal de overeenkomst worden ontbonden op uw initiatief of van De Nieuwe Aarde-frequenties. Vóór de verzending zal op duidelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel kan worden geleverd. De kosten van retourzending zijn in dit geval voor rekening van De Nieuwe Aarde-frequenties.

Alle door De Nieuwe Aarde-frequenties geleverde goederen blijven eigendom van De Nieuwe Aarde-frequenties totdat volledige betaling van deze goederen heeft plaatsgevonden. Tot die tijd blijven de goederen zonder voorbehoud opeisbaar en dienen deze goederen in originele staat te blijven.

Uw bestelling is tijdens transport tot het moment van aflevering verzekerd tegen verlies, beschadiging en diefstal.

Betaling

Wij hanteren de volgende betaalwijzen:
- Bankoverschrijving
- iDeal
- PayPal
- Bancontact
- Credit card (Master Card of Visa)

Als cliënt heeft u de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan De Nieuwe Aarde-frequenties te melden. In geval van wanbetaling heeft De Nieuwe Aarde-frequenties, voorbehoudend wettelijke beperkingen, het recht om aan u kenbaar gemaakte kosten redelijkerwijs in rekening te brengen.

Betalingen moeten binnen 14 dagen op de rekening van De Nieuwe Aarde-frequenties zijn bijgeschreven. Is dit niet het geval, dan gaan we ervan uit dat u de bestelling niet meer wenst te ontvangen.  De order wordt dan geannuleerd.

Verzending

Algemeen
Er kan een toeslag gelden voor bepaalde artikelen in verband met gewicht/formaat. In dat geval wordt er eerst contact opgenomen. Verzending van uw bestelling vindt plaats binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling.

Meestal zijn onze artikelen uit voorraad leverbaar. Soms geldt een langere levertijd en kan het voorkomen dat een artikel niet op voorraad is. Sommige artikelen worden pas gecreëerd  nadat een bestelling is geplaatst. In dat geval zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen 7 dagen, bericht en houdt De Nieuwe Aarde-frequenties de bestelling aan. Als nalevering niet mogelijk is, dan stellen wij de client op de hoogte en komt de bestelling te vervallen. De gemelde of vermelde termijnen zijn indicatief en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

Wanneer de client bij aflevering van de bestelling niet thuis bent dan ontvangt u van PostNL een afhaalbericht voor het zelf afhalen van de bestelling (tenzij u gebruik maakt van de optie om een pakketje te laten verzenden naar een PostNL ophaalpunt). Wordt een zending niet tijdig opgehaald (binnen 2 weken) dan wordt deze aan De Nieuwe Aarde-frequenties teruggezonden. De kosten van deze retourzending worden bij u in rekening gebracht.

Klachten & Vragen
Niet tevreden over een levering of zijn er vragen met betrekking tot een bestelling, dan de client contact opnemen door een email/brief te sturen of door telefonisch contact te leggen.

Telefoon: +31 (0)618872901
Postadres: De Nieuwe Aarde-frequenties, Braamsluiper 5, 8121 JN Olst
E-mail: [email protected]

Retourbeleid / Herroepingsrecht
Tijdens de zichttermijn van veertien dagen heeft de cliënt een herroepingsrecht, waarbij u de mogelijkheid heeft om zonder verplichting, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

Na het verstrijken van deze zichttermijn wordt de koopovereenkomst bindend, tenzij u vóór het verstrijken ervan uw herroepingsrecht uitoefent.

Hiervoor moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. De zichttermijn van veertien dagen geldt niet voor artikelen die op verzoek of op maat worden gemaakt of waarvan het sluitzegel is doorbroken, hierbij is het koopcontract meteen bindend.

Vervolgens moeten de desbetreffende artikelen in goede staat (onbeschadigd en indien redelijkerwijs mogelijk in originele verpakking) binnen veertien dagen worden teruggezonden.

Na ontvangst wordt het aankoop bedrag van de geretourneerde goederen binnen veertien dagen terug betaald. Wanneer de gehele bestelling wordt geretourneerd zullen de eventuele verzendkosten worden terugbetaald.

Wanneer een deel van de bestelling wordt geretourneerd, zullen verzendkosten niet worden terugbetaald. Ook wanneer artikelen geruild worden, zullen verzendkosten niet worden terugbetaald.

Beperkingen of uitsluitingen op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten, zullen duidelijk worden vermeld.

Disclaimer
Omschrijvingen en beschrijvingen over de werking en toepassingen van kruiden, oliën,  krachtplaatsen, edelstenen, planetaire standen en constellaties is gebaseerd op intuïtie en ervaringen.

Alle informatie wordt aangeboden ter ondersteuning van persoonlijk welzijn, spirituele ontwikkeling en bewustwording.

Het gebruik of de inzet van onze producten is niet bedoeld ter vervanging van (medische) behandelingen of eventuele medicatie.

Bij twijfel of ernstige klachten altijd een arts raadplegen.